Black lamb next to a white lamb

Disclaimer en gegevensbescherming

De auteur is niet aansprakelijk voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de informatie op onze website. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur, die betrekking hebben op materiële of immateriële schade veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de verstrekte informatie of door het gebruik van onjuiste en onvolledige informatie, worden fundamenteel uitgesloten, tenzij de auteur kan bewijzen dat het opzettelijk of grove nalatigheid was Is schuldig.

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina's of het volledige aanbod zonder afzonderlijke aankondiging te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen, of om de publicatie tijdelijk of permanent te staken.

In het geval van directe of indirecte verwijzingen naar externe websites ("hyperlinks") die buiten het verantwoordelijkheidsgebied van de auteur vallen, zou een aansprakelijkheidsverplichting alleen van kracht worden als de auteur op de hoogte was van de inhoud en dit technisch mogelijk en redelijk voor hem was om gebruik in het geval van illegale inhoud te voorkomen.

De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat ten tijde van het linken op de gelinkte pagina's geen illegale inhoud te zien was. De auteur heeft geen enkele invloed op de huidige en toekomstige vormgeving, inhoud of auteurschap van de gelinkte pagina's. Daarom distantieert hij zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud op alle gelinkte / verbonden pagina's die werden gewijzigd nadat de link was aangemaakt. Deze verklaring is van toepassing op alle links en verwijzingen op de eigen website van het bedrijf, evenals op vermeldingen van derden in gastenboeken, discussieforums, link-directories, mailinglijsten en alle andere vormen van databases die door de auteur zijn opgezet en waarvan de inhoud extern toegankelijk is. Voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade als gevolg van het gebruik of niet-gebruik van op deze manier verstrekte informatie, is alleen de aanbieder van de pagina waarnaar wordt verwezen aansprakelijk, niet degene die alleen via links naar de betreffende publicatie verwijst.

De auteur spant zich in om de auteursrechten van de afbeeldingen, grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten die in alle publicaties worden gebruikt te observeren, om door hemzelf gemaakte afbeeldingen, grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken of om licentievrije afbeeldingen, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken .

Alle merken en handelsmerken die op de website worden genoemd en mogelijk door derden worden beschermd, zijn zonder beperking onderworpen aan de bepalingen van de toepasselijke merkenwet en de eigendomsrechten van de respectievelijke geregistreerde eigenaar. De enkele vermelding betekent niet dat handelsmerken niet worden beschermd door de rechten van derden!

Het copyright voor gepubliceerde objecten die door de auteur zijn gemaakt, blijft uitsluitend bij de auteur van de pagina's. Het kopiëren of gebruiken van dergelijke afbeeldingen, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan ​​zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur.

Gegevensbescherming

1. Gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene informatie

De volgende informatie geeft een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u in onze privacyverklaring onder deze tekst.

Gegevensverzameling op onze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. U vindt hun contactgegevens in de opdruk van deze website.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld wanneer u deze aan ons verstrekt. Dit kan b.v. zijn gegevens die u invoert in een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. Internetbrowser, besturingssysteem of tijd van paginatoegang). Deze gegevens worden automatisch geregistreerd zodra u onze website betreedt.

Waar gebruiken we uw gegevens voor?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om ervoor te zorgen dat de website correct wordt aangeboden. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heb je met betrekking tot je gegevens?

U heeft het recht om op elk moment kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. Je hebt ook het recht om te verzoeken dat deze gegevens worden gecorrigeerd, geblokkeerd of verwijderd. Als u nog vragen heeft over gegevensbescherming, kunt u op elk moment contact met ons opnemen op het adres dat in de opdruk staat. Je hebt ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit.

Je hebt ook het recht om te verzoeken dat de verwerking van je persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden wordt beperkt. Details hierover vindt u in de privacyverklaring onder "Recht op beperking van verwerking".

Analysetools en tools van derden

Wanneer u onze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden beoordeeld. Dit gebeurt voornamelijk met cookies en met zogenaamde analyseprogramma's. Uw surfgedrag wordt meestal anoniem geanalyseerd; het surfgedrag is niet tot jou te herleiden. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. U kunt hierover gedetailleerde informatie vinden in de volgende verklaring inzake gegevensbescherming.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. In deze privacyverklaring zullen wij u informeren over de mogelijkheden van bezwaar.

2. Algemene informatie en verplichte informatie

Privacy

De beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Deze gegevensbeschermingsverklaring legt uit welke gegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Het legt ook uit hoe en voor welk doel dit wordt gedaan.

We willen erop wijzen dat gegevensoverdracht via het internet (bijvoorbeeld bij communicatie via e-mail) beveiligingslekken kan vertonen. Het is niet mogelijk om gegevens volledig te beschermen tegen toegang door derden.

Informatie over de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is:

Hotel Laufelder Hof
Inzender: Hiltrud Vogt
Hauptstrasse 7
54533 Laufeld

Telefoon: +49 (0) 6572 92130
E-Mail: info@laufelder-hof.de

De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, beslist over de doeleinden en middelen voor het verwerken van persoonsgegevens (bijv. Namen, e-mailadressen, etc.).

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Het enige dat u hoeft te doen, is ons een informele e-mail sturen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die vóór de intrekking is uitgevoerd, wordt niet beïnvloed door de intrekking.

Recht om bezwaar te maken tegen gegevensverzameling in speciale gevallen en directe reclame (art. 21 AVG)

Als de gegevensverwerking is gebaseerd op artikel 6, lid 1, verlicht. e of f AVG heeft u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. De respectieve rechtsgrond waarop de verwerking is gebaseerd, is te vinden in deze privacyverklaring. Als u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij we overtuigende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen ( Bezwaar volgens artikel 21, lid 1 AVG).

Als uw persoonlijke gegevens worden verwerkt voor directmarketingdoeleinden, heeft u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens met het oog op dergelijke advertenties; dit geldt ook voor profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke directe reclame. Als u bezwaar maakt, worden uw persoonlijke gegevens niet langer gebruikt voor directmarketingdoeleinden (bezwaar op grond van artikel 21, lid 2 AVG).

Recht om een ​​klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van schending van de AVG heeft de betrokkene het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van hun gewone verblijfplaats, hun werkplek of de plaats van de vermeende schending. Het recht om een ​​klacht in te dienen laat andere administratieve of gerechtelijke middelen onverlet.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract, aan u of aan een derde partij te laten overhandigen in een algemeen, machineleesbaar formaat. Als u de rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke aanvraagt, gebeurt dit alleen als dit technisch haalbaar is.

SSL- of TLS-codering

Om veiligheidsredenen en om de verzending van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of vragen die u naar ons als site-exploitant stuurt, gebruikt deze site een SSL of. TLS-codering. U herkent een versleutelde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http: //" in "https: //" en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Als SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt niet worden gelezen door derden.

Informatie, blokkering, verwijdering en correctie

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen heeft u het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, de herkomst en ontvanger en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, het recht om deze gegevens te corrigeren, blokkeren of verwijderen. U kunt op elk moment contact met ons opnemen op het adres dat in de opdruk staat als u nog vragen heeft over persoonlijke gegevens.

Recht op beperking van verwerking

U heeft het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat in de opdruk staat. Het recht om de verwerking te beperken bestaat in de volgende gevallen:

  • Als u de juistheid van uw bij ons opgeslagen persoonlijke gegevens betwist, hebben we meestal tijd nodig om dit te controleren. Voor de duur van de controle heeft u het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt.
  • Als de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is / is gebeurd, kunt u in plaats van de verwijdering verzoeken om beperking van de gegevensverwerking.
  • Als we uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar u heeft ze nodig om juridische claims uit te oefenen, te verdedigen of te doen gelden, heeft u het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt in plaats van te worden verwijderd.
  • Als u overeenkomstig artikel 21, lid 1, AVG bezwaar heeft gemaakt, moeten u en onze belangen worden afgewogen. Zolang niet duidelijk is wiens belangen zwaarder wegen dan de rechten, hebt u het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt.

Als u de verwerking van uw persoonlijke gegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens - afgezien van de opslag - alleen worden verkregen met uw toestemming of om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen of om de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon te beschermen of om redenen van groot openbaar belang de Europese Unie of een lidstaat.

Bezwaar tegen reclame-e-mails

Wij maken hierbij bezwaar tegen het gebruik van contactgegevens die zijn gepubliceerd in het kader van de opdrukplicht voor het verzenden van ongevraagd reclame- en informatiemateriaal. De site-exploitanten behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in het geval dat ongevraagde reclame-informatie wordt verzonden, zoals spam-e-mails.

3. Gegevensverzameling op onze website

Cookies

Sommige websites maken gebruik van zogenaamde cookies. Cookies beschadigen uw computer niet en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden opgeslagen.

De meeste cookies die we gebruiken zijn zogenaamde "sessiecookies". Ze worden automatisch verwijderd na uw bezoek. Andere cookies blijven op uw apparaat totdat u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat om uw browser bij een volgend bezoek te herkennen.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het instellen van cookies en alleen cookies in individuele gevallen toestaat, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en de automatische verwijdering van cookies activeert wanneer de browser wordt gesloten. Als cookies zijn uitgeschakeld, kan de functionaliteit van deze website worden beperkt.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of om bepaalde functies te bieden die u nodig heeft (bijv. Winkelwagenfunctie), worden ingesteld op basis van artikel 6, lid 1, verlicht. f GDPR opgeslagen. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor het technisch foutloos en geoptimaliseerd aanbieden van zijn diensten. Voor zover andere cookies (bijv. Cookies voor het analyseren van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze afzonderlijk behandeld in deze privacyverklaring.

Server logbestanden

De aanbieder van de pagina's verzamelt automatisch informatie en slaat deze op in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons verzendt. Dit zijn:

  • Browsertype en -versie
  • Besturingssysteem gebruikt
  • Verwijzende URL
  • Hostnaam van de toegangscomputer
  • Tijdstip van het serververzoek
  • IP adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Deze gegevens worden geregistreerd op basis van artikel 6, lid 1, verlicht. f AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij de technisch foutloze presentatie en optimalisatie van zijn website - hiervoor moeten de serverlogbestanden worden geregistreerd.

Contact Formulier

Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens van het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt opgegeven, door ons opgeslagen met het oog op de verwerking van de aanvraag en in het geval van vervolgvragen. We geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

De verwerking van de gegevens die in het contactformulier zijn ingevoerd, vindt uitsluitend plaats op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 a AVG). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Het enige dat u hoeft te doen, is ons een informele e-mail sturen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingen die vóór de intrekking zijn uitgevoerd, blijft onaangetast door de intrekking.

De gegevens die u in het contactformulier hebt ingevoerd, blijven bij ons totdat u om verwijdering verzoekt, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel van gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat uw verzoek is verwerkt). Verplichte wettelijke bepalingen - met name bewaartermijnen - blijven onaangetast.

Gegevens verwerken (klant- en contractgegevens)

We verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens alleen voor zover ze nodig zijn voor de totstandkoming, inhoud of wijziging van de rechtsverhouding (inventarisatiegegevens). Dit gebeurt op basis van artikel 6, lid 1, lit. b AVG, die de verwerking van gegevens mogelijk maakt om een ​​contract of precontractuele maatregelen te vervullen. We verzamelen, verwerken en gebruiken alleen persoonlijke gegevens over het gebruik van onze website (gebruiksgegevens) als dit nodig is om de gebruiker in staat te stellen of in rekening te brengen voor het gebruik van de service.

De verzamelde klantgegevens worden verwijderd nadat de bestelling is voltooid of de zakelijke relatie is beëindigd. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

4. Plug-ins en tools

Google Web Fonts

Deze pagina gebruikt zogenaamde weblettertypen die door Google worden geleverd voor een uniforme weergave van lettertypen. De Google-lettertypen zijn lokaal geïnstalleerd. Er is geen verbinding met Google-servers.

Google Maps

Deze website maakt gebruik van de Google Maps-kaartservice via een API. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Om de functies van Google Maps te gebruiken, is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt meestal overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. De aanbieder van deze pagina heeft geen invloed op deze datatransmissie.

Het gebruik van Google Maps is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en om het gemakkelijker te maken de plaatsen te vinden die we op de website hebben aangegeven. Dit vertegenwoordigt een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, lit. f AVG.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

nl_NLNL